Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 04:39

Οπλίσεις σε συναγερμό CADDX

Ολική όπλιση του συναγερμού , χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το οίκημά σας

 1. Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες από το σύστημα πόρτες και παράθυρα.
  • Το ενδεικτικό «ready» θα ανάψει η θα αναβοσβήνει αν όλες οι ελεγχόμενες πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «ready».
  • Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.
  • Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας «power» είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.
  Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.
  • Τα ενδεικτικά «armed» και «exit» θα πρέπει να ανάψουν.
  • Τώρα μπορείτε να φύγετε από το οίκημα.

    Μερική όπλιση χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλετε να μείνετε εντός του προστατευμένου οικήματος (συνήθως τη νύκτα) και θέλετε να είναι προφυλαγμένες από το σύστημα συναγερμού όλες οι περιμετρικές είσοδοι

Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και παράθυρα.

 • Το ενδεικτικό «ready» θα πρέπει να ανάψει η να αναβοσβήνει όταν όλα τα ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «ready».
 • Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «ready» δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.
 • Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1 του εγχειριδίου.

Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού. (Προαιρετικά αν έτσι έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας).

 Βήμα 3.

 • Πατήστε το πλήκτρο [stay].  
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 12:39

Ρύθμιση ημερομηνίας σε συναγερμό CADDX

Ρύθμιση ημερομηνίας σε συναγερμό CADDX

 1. 1.Πατήστε το πλήκτρο [ ].

 

 1. 2.Πατήστε το πλήκτρο [ 9 ].

 

 1. 3.Πατήστε το πλήκτρο [ 6 ].

 

 1. 4.Πληκτρολογήστε τον «κύριο κωδικό χρήστη»

 

 1. 5.Δώστε την «ημέρα της εβδομάδας», όπου:

 

1= Κυριακή                   5= Πέμπτη

2= Δευτέρα                    6= Παρασκευή

3= Τρίτη                         7= Σαββάτο

4= Τετάρτη

 

 1. 6.Δώστε το «κωδικό μήνα». Θα πρέπει να είναι διψήφιος αριθμός, όπου:

 

01= Ιανουάριος                    07= Ιούλιος

02= Φεβρουάριος                                08= Αύγουστος

03= Μάρτιος                         09= Σεπτέμβριος

04= Απρίλιος                        10= Οκτώβριος

05= Μάιος                             11= Νοέμβριος

06= Ιούνιος                           12= Δεκέμβριος

 

 1. 7.Δώστε το «κωδικό ημέρας». Θα πρέπει να είναι πάντα διψήφιος αριθμός.

Παράδειγμα: Η 5η ημέρα του μήνα θα πρέπει να δοθεί ως [0] [5]

 

 1. 8.Δώστε τα τελευταία δύο ψηφία του «κωδικού έτους».

Παράδειγμα: Για το έτος 2011 δώστε [1] [1].

 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 18:39

Παράκαμψη ζωνών σε συναγερμό CADDX

Παράκαμψη ζωνών σε συναγερμό CADDX

Το σύστημα συναγερμου  θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο [BYPASS].

Βήμα 2 Εισάγετε τον κωδικό χρήστη αν χρειάζεται (προαιρετικό). Το λαμπάκι

bypass αναβοσβήνει.

Βήμα 3 Εισάγετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να παρακάμψετε. (Π.χ. πιέστε

[1] αν θέλετε να παρακάμψετε τη ζώνη 1 ή πιέστε [1] – [2] αν θέλετε να

παρακάμψετε τη ζώνη 12.)

Βήμα 4 Πιέστε πάλι [BYPASS].

Βήμα 5 Θα ανάψει το λαμπάκι της ζώνης που επιλέξατε, πράγμα που σημαίνει ότι η

ζώνη παρακάμφθηκε. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να παρακάμψετε

και άλλες ζώνες.

Βήμα 6 Πιέστε πάλι [BYPASS] –ή- πιέστε [#] για να φύγετε από τη λειτουργία

παράκαμψης. Το λαμπάκι bypass σταματά να αναβοσβήνει.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 18:39

Αλλαγή κωδικού σε συναγερμό CADDX

Αλλαγή κωδικού σε συναγερμό CADDX

Το σύστημα συναγερμου  θα πρέπει να είναι αφοπλισμένο.
Αφοπλίστε το σύστημα και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1 Πιέστε [*]-[5].

Βήμα 2 Εισάγετε τον βασικό κωδικό οπλισμού/αφοπλισμού (Master arm/disarm

code). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαχωρισμένα συστήματα για να αλλάξετε τον

κωδικό ενός άλλου ατόμου θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε

περισσότερα τμήματα απ' ότι το άλλο άτομο.

Βήμα 3 Αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας.

Βήμα 4 Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη. Ο αριθμός αυτός είναι διψήφιος για τα

μοντέλα NX4/6/8 ή τριψήφιος για το μοντέλο NX8E. Για παράδειγμα,

πληκτρολογήστε [0]-[3] για τον χρήστη 3 ή [1]-[0]-[0] για τον χρήστη

100.

Βήμα 5 Εισάγετε τον νέο τετραψήφιο ή εξαψήφιο κωδικό χρήστη (user code).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σβήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε [*]-

[*]-[*]-[*] για τετραψήφιο κωδικό ή [*]-[*]-[*]-[*]-[*]-[*] για

εξαψήφιο.

Βήμα 6 Το λαμπάκι ετοιμότητας αναβοσβήνει δηλώνοντας ότι βρίσκεστε πίσω στο

βήμα 4. Αν ο κωδικός απορριφθεί, θα ακούσετε 3 μπιπ.

Βήμα 7 Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλον κωδικό, επιστρέψτε στο βήμα 5.

Βήμα 8 Πιέστε [#] ενόσω αναβοσβήνει το λαμπάκι ετοιμότητας για να φύγετε από

τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών.

Ρύθμιση του ήχου του πληκτρολογίου σε συναγερμό CADDX

Βήμα 1 Πιέστε το πλήκτρο [*].

Βήμα 2 Πιέστε [0]. Τώρα το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία ρύθμισης ήχου.

Βήμα 3 Πατώντας το [1], ο τόνος του ήχου ανεβαίνει ψηλότερα, ενώ με το [2] ο τόνος κατεβαίνει.

Βήμα 4 Όταν βρείτε τον επιθυμητό τόνο, πιέστε [*] για να τον επιλέξετε και να φύγετε από τη λειτουργία ρύθμισης.

 

Απαραίτητα εξαρτήματα


Κεντρική μονάδα συναγερμού η οποία τοποθετείται στο σημείο όπου έχουν καταλήξει όλα τα καλώδια
Η κεντρική μονάδα είναι η κάρδια του συστήματος που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους αισθητήρες και ενεργοποιεί τις σειρήνες στέλνοντας ταυτόχρονα το ανάλογο σήμα ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη και στο κέντρο λήψης σημάτων.
Σ' αυτήν συνδέονται οι αισθητήρες, η σειρήνα, οι τηλεφωνικές γραμμές, το πληκτρολόγιο, τα τηλεχειριστήρια. Θα πρέπει να υπάρχει εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011 21:19

προγραματισμος ωρας σε συναγερμο paradox


1 Πιέστε το [8] για απώλεια ώρας. 2 Eισάγετε την ώρα και τα λεπτά. Αν η ώρα είναι μεταξύ 01 και 12, θα πρέπει να επιλέξετε το [1] για 24ωρη απεικόνιση, [2]
για ΠΜ, και [3] για ΜΜ. Αν η ώρα που θα περάσετε είναι πάνω από 12, το σύστημα αυτόματα διαλέγει την 24ωρη απεικόνιση.
3 Eισάγετε το έτος (4 ψηφία). 4 Eισάγετε τον μήνα (2 ψηφία). 5 Eισάγετε την ημέρα (2 ψηφία). Έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας. Πιέστε το [ CLEAR] για έξοδο.


[POWER] + [ ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [power] θα αναβοσβήνει.

[ MEM]
[3]+ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 + [ENTER]
[4] + ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 + [ENTER]
[5]+ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 + [ENTER]
[6] + ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 + [ENTER]
[7] + ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 + [ENTER]
CLEAR +CLEAR

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011 14:40

DSC LC-171

DSC LC-171 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου

Technical Specifications:

Detection Method Double PIR AND MW Power Input 9.6 to 16Vdc
Current Draw Active: 24mA (±5%)
Standby: 21mA (±5%) Temp Compensation Yes, Dual slop temperature compensation Alarm Period 2 sec (±0.5sec)
Alarm Outputs
NC NO Common End Of Line 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm
Tamper Switch(s) Two Switches
N.C 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm Series protection resistors Open when cover or base are removed
Warm up Period 60sec (± 5sec) LED Indicator LED is ON during ALARM
RF Immunity 10 V/m plus 80% AM from 80 MHz to 2GHz ElectroStatic Immunity 6kV contact, 8kV air
Transient Immunity 1kV Operation Temp -10ºC ~ +50 ºC
200mm x 86mm x 80mm

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011 13:32

DSC LC 151

Μονός Ανιχνευτής Κίνησης εξωτερικού χώρου DSC LC-151

 

Μέθοδος ανίχνευσης PIR & MW
Γωνία κάλυψης 90ο
Χρόνος συναγερμού 2 δευτερόλεπτα (±0,5 δευτερόλ.)
Έξοδοι συναγερμού NC/NO, End of Line - 28 Vdc 0.1 A με 10 Ohm
Ανίχνευση σαμποτάζ Δύο διακόπτες tamper, ενεργοποίηση με την
αφαίρεση του καλύμματος ή της βάσης
Ενδείξεις ενεργοποίησης Ενεργοποίηση LED σε συναγερμό.
Κατανάλωση 21mA - 24 mA (±5%)
Τροφοδοσία 9.6 έως 16 Vdc
Θερμοκρασία
λειτουργίας -10ο ~ +50ο C
Διαστάσεις 175mm x 70mm x 45mm
Βάρος 210gr

Σελίδα 1 από 5
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla